Kjøp og salg

Kjøp og salg av varer og tjenester kan by på flere problemstillinger. De vanligste problemstillingene går ut på om varen eller tjenesten har en "mangel". Hvis en tjeneste eller vare ikke samsvarer med det som er avtalt eller det kjøper kunne forvente ut fra pris og omstendighetene ellers, kan kjøper blant annet ha krav på at selger retter mangelen eller betaler prisavslag eller erstatning.

Kjøpslovene

Det finnes ulike lover som regulerer forskjellige former for kjøp. Hvis ikke noe annet er fastsatt, er det kjøpsloven fra 1988 som gjelder for alle kjøp privatpersoner imellom og næringsdrivende imellom. For noen kjøp gjelder det egne lover, for eksempel ved kjøp av fast eiendom, hvor det er avhendingsloven av 1992 som gjelder.

Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale hva de vil med mindre noe annet følger av loven.

Særregler for forbrukerkjøp

Som forbruker har man i Norge et spesielt vern i flere viktige situasjoner. Forbrukervernet gjelder ved salg av varer eller tjenester til en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Du kan lese mer om forbrukervernet i denne artikkelen om forbrukerrettigheter.

Hva kan man kreve?

For at kjøper skal ha et krav mot selger eller tjenesteyter må varen eller tjenesten ha en «mangel» eller den må være levert for sent.

Hvis det foreligger en mangel eller forsinkelse, kan kjøper kreve at selgeren retter mangelen eller oppfyller sin del av avtalen. Det kan også være grunnlag for erstatning for tap kjøper har hatt som følge av mangelen, prisavslag eller heving av avtalen. Heving betyr at man setter avtalen til side, og dette forutsetter at avtalebruddet er vesentlig.

Det er ikke alle typer feil som utgjør kjøpsrettslige mangler som selger har ansvaret for. Hvis man kjøper en eldre, billig bruktbil som er kjørt langt, må man for eksempel forvente at det kan bli behov for noen reparasjoner og bytte av slitedeler, også kort tid etter kjøpet. Man kan heller ikke stille samme krav til standarden til en brukt bolig som til en nyoppført bolig.

En vare vil vanligvis ha en mangel hvis den ikke er i samsvar med det som er avtalt, ikke svarer til det kjøper hadde grunn til å forvente ved kjøp av en slik vare, eller hvis selger har tilbakeholdt viktige opplysninger eller gitt feil informasjon til kjøper. Hvis selger har tatt forbehold om at varen selges «som den er», eller med annet tilsvarende forbehold, skal det likevel mer til før det foreligger en mangel.

Tvister knyttet til bil

Adnor Advokat har et samarbeid med NAF, hvor vi tilbyr juridisk rådgivning til NAF-kunder i bil- og trafikksaker til gunstige priser. Du kan lese mer om samarbeidet med NAF her.

Gjennom samarbeidet med NAF, her vi opparbeidet oss lang erfaring med å bistå både selgere og kjøpere etter bilkjøp og i forbindelse med tvister etter reparasjon av bil. Vi kan vurdere om du har et krav og gi råd om hvordan saken kan løses og bistå deg i prosessen.

Tvister mellom kjøper og selger etter bilkjøp er typisk også dekket gjennom rettshjelpsdekningen i bilforsikringen, slik at man kan få dekket kostnader til advokatbistand. I så fall betaler man selv en fast og en flytende egenandel, mens forsikringen dekker resten av advokatkostnadene opp til et bestemt beløp. Vi undersøker rutinemessig om klienten har rett til dekning av advokatkostnader når vi tar imot oppdrag.

Reklamasjonsfristen

Hvis kjøper mener at varen eller tjenesten han eller hun har kjøpt er mangelfull, må vedkommende «reklamere» til selger så fort som mulig. Det betyr at kjøper må varsle selger om at han eller hun påberoper mangelen. Kjøperen må gi beskjed om hva han eller hun mener er feil og bør også varsle om hva som kreves.

I de fleste kjøp gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på enten to eller fem år fra kjøpet. Mange tror at dette betyr at alle feil som oppstår og gjøres gjeldende innenfor denne fristen er selgers ansvar. Det stemmer ikke. For det første er det ikke alle feil som gir grunnlag for noe krav mot selger. Feilen må utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

For det andre må kjøper også overholde den relative reklamasjonsfristen. Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette er tolket slik at kjøper vanligvis må reklamere senest to-tre måneder etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Hvis kjøper ikke reklamerer i tide, mister han eller hun som hovedregel retten til å gjøre forsinkelsen eller mangelen gjeldende mot selger. Da hjelper det ikke om det er åpenbart at varen eller tjenesten er mangelfull. Selgeren kan likevel ikke påberope seg at det er reklamert for sent hvis han eller hun har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

Kan man angre seg?

Utgangspunktet i norsk rett er at man ikke kan ombestemme seg og fri seg fra avtalen hvis man først har bestilt en vare eller tjeneste. For forbrukere er det imidlertid noen egne regler om rett til å avbestille eller angre kjøpet. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen om forbrukerrettigheter.

Hva hvis man ikke blir enige?

Vår erfaring er at mange tvister lar seg løse i minnelighet, og at det kan være en fordel å få bistand fra advokat til å vurdere et eventuelt krav og underbygge og argumentere for sitt syn på saken. Vi er opptatte av å forsøke å løse saken raskt og at kostnadene ved saken skal stå i sammenheng med den økonomiske verdien saken har for vår klient.

Hvis det likevel ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning, har vi lang erfaring med å føre saker for domstolene og med å bistå i klagesaker til ulike tvisteløsningsnemnder, som Forbrukerklageutvalget, Finansklagenemnda og Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester.

Du kan lese mer om rettslig behandling av tvister i denne artikkelen om tvisteløsning.

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår privatpersoner og firmaer i ulike kjøpsrettslige problemstillinger. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.