Vergemål og fremtidsfullmakt

Mange mennesker opplever vanskelige situasjoner i løpet av livet. I noen tilfeller er det nødvendig med hjelp. Det å få oppnevnt en verge som kan bistå i personlige og/eller økonomiske forhold kan ofte være nødvendig i ulike livsfaser.

Når er det aktuelt med verge? 

Vergemål er normalt et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Tvungent vergemål opprettes i noen tilfeller og kalles fratakelse av rettslig handleevne. Selv om man er underlagt såkalt tvunget vergemål vil vergen måtte hensynta vergehaverens selvbestemmelsesrett på de områder hvor dette er forsvarlig. Grunnsynet er uansett at vergemålet ikke skal gjøres mer omfattende enn det som er nødvendig.

Når det opprettes vergemål vil personen kunne beholde kontrollen over pengene og eiendelene sine, og vil selv kunne ta hånd om sine rettigheter så langt han eller hun klarer. Vergen skal hjelpe til med å ivareta interessene for, og supplere vergehaveren når vergehaveren ikke klarer seg selv. Likevel skal ikke vergen gjøre noe som vergehaveren motsetter seg, og skal alltid høre vergehaveren ved beslutninger av større betydning og når det ellers er naturlig. Vergen skal gi vergehaveren råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas. 

Hva innebærer et vergemål?

Vergemålet kan omfatte personlige og økonomiske forhold, og vergens oppgave er hovedsakelig å disponere midler og ivareta rettigheter for vergehaveren. Praktisk bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av vergemålet.

Vergemålet skal tilpasses den enkeltes behov. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn det behovet vergehaver har for hjelp.

Hvordan oppnevnes vergen?

Oppnevning av vergemål skjer av Statsforvalteren og det oppnevnes enten en alminnelig verge, fast verge eller en advokat som verge. Hva slags type verge som er aktuelt vil bla. variere ut i fra familiesituasjon, helsesituasjon og hvor vanskelig oppdraget er.

Søknad om få oppnevnt verge må rettes til Statsforvalteren av enten den som har behov for verge, familie eller lege. Skjema for dette finnes her - https://www.vergemal.no/skjema.6081579-455913.html

Fremtidsfullmakt

Et alternativ til vergemål er en fremtidsffullmakt. En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ta viktige beslutninger for deg når du ikke er i stand til å ta dem selv, blant annet overta den økonomiske styringen. Fullmakten får ingen betydning før du eventuelt ikke klarer å iverate dine egne interesser lengre. Å opprette en fremtidsfullmakt er et alternativ til at det skal opprettes en tilfeldig verge for deg hvis dette skjer. Du kan altså selv bestemme hvem som skal ta beslutninger på dine vegne, dersom du kommer i en situasjon der du ikke lengre er i stand til å ta dem selv.

For å kunne opprette en fremtidsfullmakt, må du være i stand til å forstå fullmaktens betydning. Det er derfor viktig at man skriver en slik fullmakt i tide, slik at man er sikker på at den kan brukes hvis det blir aktuelt.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakter og hvorfor de er nyttige i artikkelen "Fremtidsfullmakt - En forsikring for fremtiden" fra tidsskriftet "Eurojuris Informerer" skrevet av advokat Therese Fuglemsmo i Adnor Advokat.

Behov for verge - eller råd og veiledning?

Adnor Advokat AS har i dag flere advokater som er oppnevnte verger og man bistår ofte enkeltpersoner og familier som ønsker råd og veiledning ved etablering, og i noen tilfeller oppheving av vergemål. Vi har også flere advokater som har lang erfaring med å utarbeid fremtidsfullmakter for den enkeltes fremtidige behov.

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.