Konkurranse og markedsføring

Konkurransen mellom næringsdrivende reguleres juridisk gjennom en rekke lover og forskrifter.  Brudd på reglene kan få alvorlige konsekvenser for bedriften.

Forskriftsmessig handel

Konkurransen bedriftene imellom – og markedsføringen, reguleres av en rekke lover og forskrifter. Gjennom EØS-avtalen er norske næringsdrivende også forpliktet til å følge de regler som regulerer handelen over landegrenser. Reglenes hovedformål er å sikre fri konkurranse, og å sørge for at næringsdrivende holder seg til alminnelig, god forretningsskikk. Stikkord i denne sammenheng er ulovlig prissamarbeid eller konkurransereguleringer, misbruk av markedsmakt, brudd på regler for offentlige innkjøp, kontroll med fusjoner etc.  Riset bak speilet er økonomiske sanksjoner og straff.

I Norge overvåkes konkurransereglene av Konkurransetilsynet, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og Økokrim.  Europeiske konkurransemyndigheter er EU-kommisjonen og EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). 

Også ønsket om å beskytte forbrukerne ligger bak konkurranselovgivningen. I tillegg kommer regler knyttet til markedsføring og avtalevilkår. Den sentrale norske loven er Markedsføringsloven, som forbyr villedende forretningsmetoder.  Loven forbyr også visse former for reklameuttrykk (bl.a. kjønnsdiskriminerende), og stiller krav til såkalte "garantivilkår" i forbrukerforhold.  Loven regulerer dessuten den næringsdrivendes forretningsvilkår overfor forbrukerne. Viktige norske myndigheter innenfor markedsføring er Forbrukerombudet og Markedsrådet.