Sakskostnader ved klagebehandling

Hvis man klager på vedtak fra det offentlige og når frem, har man som hovedregel krav på å få dekket kostnader til advokatbistand som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Krav om dekning av advokatkostnader må settes frem for det offentlige.

Hvis du klager på et vedtak fra NAV, kommunen, Statsforvalteren, politiet, eller et annet offentlig organ, og klagen fører til at organet gjør om vedtaket sitt til din fordel, har du som hovedregel krav på å få dekket vesentlige kostnader du har hatt som har vært nødvendige for å endre vedtaket. Dette vil typisk være advokatkostnader. Det offentlige skal opplyse deg om denne muligheten i omgjøringsvedtaket med mindre de anser det usannsynlig at du har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at du eller fullmektigen din (typisk advokaten) kjenner til denne rettigheten.