Transport og frakt

Begrepene transport og frakt - eller befraktning - knytter seg til trafikk både på land, sjø og i lufta. Virksomheten er regulert med lovverk og løyver.

Frakt etter forskriftene

Den som skal drive yrkesmessig transport med motorvogn eller båt trenger diverse løyver fra det offentlige; det kan være ruteløyve, drosjeløyve, løyve for godstransport m.m. – som reguleres av Samferdselsloven.  Bestemmelsene for ervervsmessig transport med fly finnes i Luftfartsloven.

Når det gjelder utøvelsen av transport på land er det gitt utførlige bestemmelser i lov om vegfraktavtaler.  Loven regulerer etablering av avtale, ansvaret for godset, erstatning ved skader, reklamasjon og søksmål m.m.

Ved landtransport vil ansvarsforhold ved ulykker også i betydelig grad bestemmes av vegtrafikkloven og dens forskrifter m.h.t. kjøreadferd, sikring av last, kjøre- og hviletid osv.

Sjøveis transport reguleres av Sjøloven. Foruten bestemmelser om fraktavtaler, inneholder Sjøloven rettsreglene for all sjøverts virksomhet – fra skipsbygging til ansvar ved ulykker, skader på gods, forlis, berging, sjøforklaringer og tvister m.m.