Har du krav på fri rettshjelp?

I noen typer saker kan du ha krav på «fri rettshjelp». Det betyr at staten dekker advokatkostnadene dine på de vilkår som gjelder for denne sakstypen. I så fall gjelder det egne satser som fastsettes av det offentlige.

Fri rettshjelp innebærer at staten betaler hele eller deler av kostnadene dine til advokat. Om du har krav på fri rettshjelp kommer dels an på om hva saken gjelder, men er i noen tilfeller også avhengig av inntekten og formuen din.

Advokaten kan hjelpe deg å vurdere om din sak er dekket av ordninger for fri rettshjelp. I noen saker kan den enkelte advokaten hos oss innvilge fri rettshjelp selv, mens man i andre tilfeller må søke om dette først.

Fri rettshjelp omfatter både det som kalles "fritt rettsråd" og det som heter "fri sakførsel". Fritt rettsråd innebærer litt forenklet rett til rådgivning og bistand fra advokaten før saken eventuelt havner i retten. Fri sakførsel innebærer at advokaten fører saken for deg i retten eller i enkelte andre lignende organer.

Avhengig av typen sak, kan det være et visst antall timer man kan få dekket («stykkpris»), eller man kan få dekket det reelle timeantallet («etter medgått tid») forutsatt at tidsbruken har vært rimelig og nødvendig.

I noen saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvor stor inntekt og formue man har, mens man i andre saker må ha inntekt og formue under bestemte grenser. I mange sakstyper må man betale en egenandel selv, som varierer ut fra om det er snakk om fritt rettsråd eller fri sakførsel.

I saker hvor retten til fri rettshjelp er avhengig av inntekten og formuen din, er inntektsgrensen for fri rettshjelp per 01.01.2023 på kr 350 000 i året for enslige og totalt kr 540 000 i året for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Det er bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekts som legges til grunn ved beregningen. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Du kan lese mer om fri rettshjelp på lovdata: https://lovdata.no/lov/1980-06-13-35