Arv og skifte

De fleste av oss kommer i en situasjon der vi enten skal treffe bestemmelse over arv, fordele arv eller motta arv. Hvem som skal arve hva, og hvor mye hver enkelt skal arve beror på flere faktorer. Noe er bestemt i testament, mens det i andre situasjoner er opp til de etterlatte å foreta et fullstendig oppgjør.

Testament

Et ryddig og utvetydig testament er noe av det mest fornuftige man kan etterlate seg. Arveloven oppstiller hvilke formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Det anbefales å få bistand fra advokat til å sette opp et testament. Dette skyldes ikke bare at man da er sikre på at formkravene blir fulgt, men advokaten kan også ha en rådgivende rolle i hvordan fordelingen må og bør skje for å være i samsvar med lovgivningen.

Skifte av dødsbo

Når arvingene har fått en oversikt over avdødes formue og gjeld må det avklares hvordan boet skal skiftes. Det er enten privat eller offentlig skifte. Arvingene gir beskjed til retten hvilken skifteform de velger.

Privat skifte

De fleste arvinger velger å stå for skiftet selv. Privat skifte kan starte etter at man har fått utstedt en skifteattest. For å få utstedt skifteattest må man fylle ut en erklæring om privat skifte av dødsbo som sendes/leveres til den domstolen der avdøde bodde.

Et privat skifte er hensiktsmessig der arvingene er enige om fordelingen. Man kan i et privat skifte benytte seg av advokat til store deler, eller alt av det praktiske arbeidet med skiftet.

Et privat skifte vil som oftest være kostnads- og tidsbesparende.

Skifteattest

Skifteattesten gir en oversikt over hvem som er avdødes arvinger og hvem som har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld. Videre vil skifteattesten være det dokumentet man trenger for å få tilgang til avdødes bankkonti, eventuelle andre verdipapirer og formue, signere på dokumenter på vegne av boet og utføre andre nødvendige handlinger på vegne av dødsboet.

Dersom avdødes gjeld er større enn avdødes verdier, må den som overtar gjeldsansvaret dekke underskuddet. Man bør derfor utstede proklama før gjeldsansvaret overtas.

Proklama

Proklama er en kunngjøring som rykkes ut i Norsk Lysningsblad og avisen og innebærer at alle kreditorer etter avdøde må melde seg innen en gitt frist. Krav som ikke meldes innen fristens utløp bortfaller. Dersom man ønsker at domstolen skal utstede proklama før gjeldsovertakelse må det rettes en skriftlig henvendelse til retten.

Offentlig skifte

Offentlig skifte kan begjæres av en av arvingene, eller det kan besluttes av retten av eget tiltak. Ved et offentlig skifte vil retten overta ansvaret for at boet skiftes. Det oppnevnes som regel en bostyrer som får ansvar for fordeling av boets eiendeler. Den som begjærer offentlig skifte må stille en økonomisk sikkerhet for skiftebehandlingen. I tillegg kommer et rettsgebyr samt kostnadene til skiftebehandlingen. Ved boets avslutning fordeles sikkerhetsstillelsen mellom arvingene. Et offentlig skifte vil ofte ta noe lenger tid og være mer kostnadskrevende enn et privat skifte.

Bostyrer tar ikke stilling til uenigheter mellom arvingene. Dersom det oppstår uenigheter mellom arvingene må dette løses i en egen sak.

Uskiftet bo

En ektefelle eller samboer kan ha rett til overta boet uskiftet. Å sitte i uskiftet bo betyr enkelt forklart at man utsetter arveoppgjøret til et senere tidspunkt. En ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo gjelder overfor ektefellenes felles barn. Har avdøde særkullsbarn må de samtykke til at gjenlevende kan sitte i uskiftet bo. Hvis de ikke gir samtykke har de rett på arveoppgjør etter avdøde forelder etter dødsfallet.

For samboere er retten til uskifte forutsatt av at partene har, har hatt eller venter barn sammen. Det er også visse begrensninger i arveloven om hvilke formuesgoder som omfattes av uskifteboet for samboere. Samboere anbefales av den grunn å opprette testament som kan sikre lengstlevende i best mulig grad. 

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike arverettslige spørsmål, og flere av våre advokater bistår blant annet jevnlig ved privat og offentlig skifte av dødsbo. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.