Omorganisering av virksomhet

Ved første gangs etablering av et foretak er det sentralt å vurdere hvordan foretaket skal organiseres, for eksempel hvilken selskapsform/organisasjonsform som skal benyttes. Se nærmere om dette i denne artikkelen om virksomhetstype og ansvar. Underveis i foretakets levetid kan det oppstå endringer eller endrede forutsetninger som kan innebære at den opprinnelig valgte organisering ikke lenger vil være optimal for den videre drift. Det kan da foretas omorganisering av foretaket.

Vanlige organisasjonsformer

Vanlige former for organisering av virksomhet er private aksjeselskap (AS), enkeltpersonsforetak (EPF), ansvarlig selskap med solidarisk/felels ansvar (ANS) eller delt ansvar (DA), samvirkeforetak (SA). Hvilken organisasjonsform som er hensiktsmessig kommer blant annet an på hva slags virksomhet det er snakk om og hva som er formålet med virksomheten. Endrede forhold kan gjøre at det behov for å revurdere organisasjonsformen.

Forhold som kan gi behov for omorganisering kan være slikt som:

  • endring i foretakets eierforhold
  • utvikling, i form av økonomisk vekst/ekspandering og/eller økning i antall ansatte
  • ønsket endring av risiko / risikoplassering
  • konkurransesituasjon og strategiske hensyn
  • ønsket endring av selskapsform /organisasjonsform
  • etablering / endring av konsernstruktur
  • ønske om å redusere utgifter til skatt og merverdiavgift
  • planlagte fusjoner (sammenføyning av to eller flere foretak) og fisjoner (deling av foretak) mv.

En omorganisering kan legge til rette for en optimalisering av selskapsstrukturen, som vil kunne gi foretaket de beste forutsetninger for videre drift og utvikling, samt økonomisk vekst.

Før man iverksetter en omorganisering er det likevel svært viktig å foreta en grundig vurdering av behovet og mulighetene for en omorganisering samt de forventede fordeler (og eventuelle ulemper) ved en omorganisering.

En omorganisering vil også kunne medføre behov for øvrige tilpasninger i virksomheten, herunder i forhold til virksomhetens ansatte. Slike forhold må identifiseres og hensyntas ved gjennomføringen av en omorganisering.

Behov for bistand?

ADNOR Advokat AS yter bistand i alle deler av fusjon- eller fisjonsprosessen, fra innledende forhandlinger og eventuelt due diligence, ved avtaleinngåelsen og gjennomføring av selve fusjonen eller fisjonen med tilhørende oppgaver, til tilrettelegging og oppdatering av tilstøtende avtalegrunnlag mv. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat