Omorganisering av virksomhet.

 

Ved første gangs etablering av et foretak er det sentralt å vurdere hvordan foretaket skal organiseres, herunder hvilken selskapsform / organisasjonsform (AS, ANS/DA, EPF (enkeltpersonforetak), SA (samvirkeforetak) mv.) foretaket skal ha. Se nærmere om dette i denne artikkelen om virksomhetstype og ansvarUnderveis i foretakets levetid kan det oppstå endringer eller endrede forutsetninger som kan innebære at den opprinnelig valgte organisering ikke lenger vil være optimal for den videre drift. Det kan da foretas omorganisering av foretaket.

 

Forhold som kan gi behov for omorganisering kan være slikt som:

  • endring i foretakets eierforhold
  • utvikling, i form av økonomisk vekst/ekspandering og/eller økning i antall ansatte
  • ønsket endring av risiko / risikoplassering
  • konkurransesituasjon og strategiske hensyn
  • ønsket endring av selskapsform /organisasjonsform
  • etablering / endring av konsernstruktur
  • ønske om å redusere utgifter til skatt og merverdiavgift
  • planlagte fusjoner (sammenføyning av to eller flere foretak) og fisjoner (deling av foretak) mv.

En omorganisering kan legge til rette for en optimalisering av selskapsstrukturen, som vil kunne gi foretaket de beste forutsetninger for videre drift og utvikling, samt økonomisk vekst.

Før man iverksetter en omorganisering er det likevel svært viktig å foreta en grundig vurdering av behovet og mulighetene for en omorganisering samt de forventede fordeler (og eventuelle ulemper) ved en omorganisering.

En omorganisering vil også kunne medføre behov for øvrige tilpasninger i virksomheten, herunder i forhold til virksomhetens ansatte. Slike forhold må identifiseres og hensyntas ved gjennomføringen av en omorganisering.

ADNOR Advokat AS yter bistand ved avklaring av grunnlaget for omorganisering i det aktuelle foretak, og ved gjennomføring av omorganisering. Vi bistår også ved behov for øvrige tilpasninger i virksomheten, herunder i tilknytning til arbeidsforhold, som kan nødvendiggjøres ved en omorganisering.

This site uses cookies. For more information click here.