Etablering, drift og avvikling

 Når man har besluttet å etablere en virksomhet og funnet driftsformen, kan ADNOR Advokat være behjelpelig med selve stiftelsen.

 

Ny bedrift på beddingen

Etablering av ny virksomhet handler om å få på plass sentrale avtaler og beslutninger, sende meldinger til Brønnøysundregistrene – og knytte kontakt med sentrale medhjelpere (regnskapsfører, revisor, eksterne styremedlemmer osv.). ADNORS advokater har stor kontaktflate og kan bistå med dette.

Den daglige driften vil være avhengig av organisasjonsformen. Som oftest har organisasjonen et styre som sitt øverste organ. Daglig leder rapporterer til styret, og styret har den øverste myndighet når det gjelder selve driften. Styret bør være sammensatt av mennesker med ulike kvalifikasjoner, slik at den samlede kompetanse blir bredest mulig; den bør favne både produkt- og driftskunnskap, teknologi, økonomi, jus og – ikke minst – menneskekunnskap. ADNORS advokater har lang erfaring både som styreledere, styremedlemmer og rådgivere for styrer. Det hører med til styrets ansvar å foreta en fortløpende vurdering av organisasjonsformen. Bør det foretas en fusjon eller fisjon? Skal en avdeling legges ned eller flyttes? Alle slike spørsmål innebærer behov for juridisk kompetanse. En nedlegging av en filial vil vanligvis innebære oppsigelser, og det er viktig at man går riktig fram.

Virksomheter lever sitt eget liv. Av ulike årsaker kan man komme fram til at virksomheten må avvikles. Det kan skyldes dårlig økonomi, innehaverens helse, mangel på arvtakere ...

En avvikling innebærer oppsigelse av løpende avtaler, f. eks. husleieavtaler og arbeidsavtaler, realisasjon av selskapets aktiva, avklaring av skatte- og avgiftsforhold og, ikke minst, ivaretakelse av kreditorenes interesser. Alt dette må gjøres korrekt.

Avvikling kan også føre til at man må foreta gjeldsforhandling eller begjære oppbud (konkurs). I svære mange sammenhenger blir kostnadene til advokat-bistand en utgift til inntekts ervervelse, et bidrag til virksomhetens verdiøkning.

This site uses cookies. For more information click here.