Eiendomstransaksjoner

Ulike former for investering i fast eiendom har i lang tid vist seg å være svært fordelaktig, og dette er derav en vanlig investeringsform. Noen aktører retter sin virksomhet primært mot utvikling og videresalg av fast eiendom, mens andre investerer i fast eiendom for egen bruk eller som ledd i utleievirksomhet.

Hva er en eiendomstransaksjon?

Eiendomstransaksjoner kan innebære overdragelse av den aktuelle eiendom, eller overdragelse av eiendomsselskaper. Det sistnevnte altså overdragelse av aksjene i et selskap som eier den aktuelle eiendom. Eiendomsselskaper vil ofte ha som formål å være eier av eiendommen, derved uten at det er noen annen form for drift i selskapet, men eiendommen kan også inngå som aktiva i et selskap med øvrig drift.

Nøkkelen bak en vellykket transaksjon

Ved eiendomstransaksjoner, enten dette skjer ved overdragelse av eiendom eller overdragelse av aksjer i et eiendomsselskap, er det viktig at man tidlig i prosessen legger føringer for å oppnå et godt resultat.

Allerede ved budgivning og -aksept avtaler partene sentrale rammer for den videre salgsprosess og partenes endelige avtale. Foruten enighet om pris/eiendomsverdi, kan dette blant annet omhandle nødvendige forbehold/forutsetninger for partenes enighet.

"Due Dilligence"

Et vanlig forbehold fra kjøpers side er at man får anledning til å gjennomføre en tilfredsstillende due diligence (DD). Dette innebærer en gjennomgang og vurdering av eiendommen, leieforhold, reguleringsmessige forhold mv. Ved overdragelse av eiendomsselskaper er det også behov for gjennomgang av selskapets forhold, herunder selskapets rettigheter og forpliktelser, økonomi, skatte- og avgiftsmessige forhold mv. Formålet med en DD er at kjøper skal få den nødvendige kunnskap om eiendommen, og evt. eiendomsselskapet, for derved å vurdere risiko og verdi.

Kjøpekontrakten

Etter gjennomført DD kan det oppstå forhandlinger om eventuelle forhold («funn») som er avdekket ved gjennomgangen av eiendommen og evt. selskapet. Forutsatt enighet om eventuell virkninger av slike «funn», samt enighet ved partenes forhandlinger om de øvrige vilkår, reguleres deretter alle detaljer i partenes endelige avtale i en kjøpekontrakt.

Behov for bistand?

I en eiendomstransaksjon bistås normalt både selger og kjøper av hver sine ulike rådgivere, som bistår partene i de ulike ledd i prosessen. Dette kan være rådgivere innen tekniske, økonomiske og juridiske fag.

Det anbefales at partene søker bistand på et tidlig stadium, fortrinnsvis før budgivning og -aksept, slik at prosessen kommer på «riktig spor» fra første stund.

Adnor Advokat AS bistår til enhver tid parter i ulike eiendomstransaksjoner, på selger- eller kjøpersiden. Dette inkluderer bistand til forhandlinger, gjennomføring av due diligence, kontraktsinngåelse, samt løpende juridiske vurderinger og avklaringer. Videre ytes bistand i forbindelse med forutgående opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler, leieforhold og ved løsning av eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene. For øvrig tilbys bistand ved gjennomføring av oppgjør mellom selger og kjøper når partene har inngått avtale om salg av eiendom uten bruk av eiendomsmegler (oppgjørsoppdrag).

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.