Personskadeerstatning

Personskadeerstatning omfatter erstatning for alle personer som har fått en eller annen form for personskade etter trafikkulykke, yrkesulykke/sykdom, feil behandling i helsevesenet, ulykker eller voldsofferhendelser. Erstatning for en skade er ofte ikke avhengig av skadevolder sin skyldgrad. Hvis du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

Hva skal erstatningen dekke?

En økonomisk erstatning etter en skade skal i utgangspunktet sette deg i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Hvis du vurderer å kreve erstatning for en påført skade bør du kontakte en advokat som har erfaring innenfor personskade- og erstatningsretts området. Ved å bruke en spesialisert advokat har du ofte større mulighet til å få en riktig erstatning for din skade og de økonomiske følgende av denne konkrete skaden.

Erstatning for de ulike formene for personskade beregnes forskjellig, alt ettersom hvilken type personskade det dreier seg om. Dette gjelder særlig for yrkesskade/yrkessykdom. Det er viktig å huske at en erstatning beregnes individuelt. Det som noen andre har fått i erstatning er normalt ikke relevant, da det er ditt individuelle tap som er gjenstand for erstatning.

Bilansvar/trafikkskadeerstatning

Alle kjøretøy som er registrert (har skilt) er pålagt å være forsikret for eventuell skade de påfører personer og gjenstander. Forsikringen dekker den skade som motorvogn "gjer," hvilket inkluderer enhver skade som skyldes motorvognens bruk, når motorvognen er brukt som motorvogn. Begrepet skade omfatter bare person og tingskader som er fysisk skadet av selve motorvognen og dens egenskaper som motorvogn.

Jf. Bilansvarsloven § 4 er det ikke vilkår for erstatning at føreren av bilen må ha brutt trafikkreglene eller opptrådt uaktsomt. Ansvarlig forsikringsselskap blir ansvarlig etter bilansvarsloven § 4, uavhengig av eventuell skyld eller feil hos fører eller eier av motorvognen.

Se mer om selve bilansvaret her - https://no.wikipedia.org/wiki/Bilansvar

Den lovpålagte forsikringen for bilansvaret inneholder en meget omfattende forsikringsdekning for den som har blitt utsatt for en erstatningsmessig skade. Dette inkluderer bla. erstatning for lidte og fremtidige utgifter, lidt og fremtidig hjemmearbeidstap, lidt og fremtidig inntektstap samt menerstatning og oppreisningserstatning.  

Yrkesskade

Med yrkesskade mener man personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Hvis du er utsatt for en yrkesskade har du i normalt sett krav på å få dekket det økonomiske tapet du påføres som følge av denne skaden. Det betyr at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om denne skaden ikke hadde skjedd. Tap og/eller nedgang i inntekt er ofte en vanlig konsekvens av en yrkesskade. Bedriften sitt forsikringsselskap plikter i slike tilfeller å erstatte forskjellen mellom den inntekten du ville hatt uten at skaden hadde skjedd og den inntekt du nå har etter skaden/sykdommen. Ekstra utgifter som yrkesskaden påfører deg skal også dekkes av forsikringsselskapet. Det vil også være aktuelt å vurdere skaden omfang for å avklare om man også har krav på menerstatning.

Erstatningsberegning ved yrkesskader foretas ut fra din situasjon og en selvstendig vurdering av det enkelte skadetilfelle og konsekvensene av skaden. Utmåling av din erstatning er likevel delvis standardisert, jf. reglene i Forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-21-1027

Enhver erstatningssak i forbindelse med yrkesskade må vurderes ut ifra den enkelte person sin økonomiske situasjon før og etter skade/sykdommen. Vurderingen av slike skadesaker kan ofte være komplisert og det vil være fornuftig å få bistand fra en advokat med spisskompetanse på dette området. 

Ulykke

I arbeidslivet og i det private er man ofte dekket av ulike former for ulykkesforsikring. Dette kan være en reiseforsikring som inneholder ulykkesdekning, førerulykkesforsikring via bilansvarsdekningen, idrettsforsikringer eller vanlige ulykkesforsikringer. Disse forsikringer har ofte en dekning for medisinsk invaliditet, behandling og ytelser ved dødsfall.

Pasientskader

Har det skjedd en feil i den medisinske behandling du har mottatt ved feks. et sykehus eller hos lege, slik at du har fått en skade som følge av feilen, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). https://www.npe.no/no/ Det foreligger ikke automatisk en pasientskade som gir rett på erstatning selv om man ved medisinsk behandling er påført en skade eller om resultatet av behandlingen ikke har blitt som forventet. Det kan derfor være nødvendig å få juridiske bistand både for å vurdere om man skal søke om pasientskadeerstatning og hvordan man skal søke erstatning.
Pasientskadeerstatningen omhandler i utgangspunktet ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan også få erstatning for ditt eventuelle reduserte arbeid i hjemmet, påførte og fremtidige inntektstap og påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden.

Behov for bistand?

Skal du kreve erstatning for personskade, lønner det seg å bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Utgifter til advokat vil i flere tilfeller dekkes av det enkelte forsikringsselskap som har forsikringsdekningen for kjøretøyet og/eller bedriften.

Har du plager etter et uhell eller en ulykke, anbefaler vi å ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig for å varsle om dine plager. Samtidig bør du vurdere å kontakte en advokat for råd og bistand i den videre prosessen opp mot forsikringsselskapet.

Får du et erstatningstilbud fra forsikringsselskapet, kan det ofte også lønne seg å kontakte en advokat for å få en vurdering av dette tilbudet. 

Flere av våre advokater har mer enn 20 års erfaring med personskader og erstatningssaker. Vi kan bistå deg med din skadesak. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.