Forsikring og erstatning

Erstatning

For at noen skal ha krav på erstatning, må det for det første foreligge et ansvarsgrunnlag. Det betyr at det må finnes et rettslig grunnlag for ansvaret som dekker handlingen eller unnlatelsen av å handle på skadevolders side. Vanlige årsaksgrunnlag er arbeidsgiveransvaret eller det ulovfestede skyldansvaret ("culpa"-regelen), som rammer forsettlige og uaktsomme handlinger. Litt forenklet rammes altså både det skadevolder har gjort med vilje og det som er gjort ved uforsiktighet. For det andre må den som mener å ha et erstatningskrav dokumentere at han eller hun har lidt et tap på grunn av skadevolders handling eller unnlatelse, og for det tredje må det være årssakssammenheng mellom skadevolders handling eller unnlatelse og tapet som skadelidte har lidt. Skadefølgen må også ha vært påregnelig (mulig å forutse) for skadevolder.

Rett til erstatning kan ellers også følge av private forsikringer som skadelidte har tegnet.

Forsikringsrett

De fleste bedrifter og privatpersoner i Norge har tegnet og er tilknyttet flere ulike forsikringsavtaler og man er dermed også dekket av flere ulike forsikringer. Det finnes også flere obligatoriske forsikringer som kan gi den enkelte privatperson eller bedriften rett til erstatning.

Forsikringsrett er meget stort rettsområde som omhandler mange rettslige problemstillinger både for næringslivet og privatpersoner. Vi har alle ulike former for forsikringsdekning i næring, i jobb og privat. I forbindelse med disse forsikringsavtalene er det mange ulike erstatningsrettslige spørsmål som kan dukke opp. Det kan være i forhold til forsikringsvilkårene, ansvarsvurderinger, erstatning for det enkelte skadetilfellet som har oppstått som følge av skade på person, yrkesskade, tingskade, sykdom, uførhet, dødsfall, kjøp og salg av bolig og næringseiendom, sjøforsikring, transportforsikring, naturskade, mm.

Behov for bistand?

Ved uenighet mellom den forsikrede og forsikringsselskapet bør man rådføre seg med en erfaren forsikringsadvokat slik at man kan få bistand til å vurdere de enkelte forsikringsvilkårene som danner grunnlaget for forsikringsdekningen. Det er forsikringsselskapene som lager  forsikringsvilkårene, men det er ikke slik at det er selskapenes fortolkning av vilkårene skal legges til grunn ved et eventuelt erstatningsoppgjør. En forsikringsavtale er en avtale mellom 2 eller flere parter og alminnelige avtalerettslige prinsipper for avtaletolkning er utgangspunktet for denne vurderingen.

Adnor Advokat har lang erfaring med forsikrings- og erstatningssaker. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.