Førerkort og veitrafikk

Hvis man bryter trafikkreglene eller ikke oppfyller kravene for å ha førerett, kan man risikere å bli fratatt føreretten for en bestemt periode eller på ubestemt tid. Mange er avhengige av førerkortet i jobben sin og i daglige gjøremål, og det har ofte store konsekvenser å miste førerkortet. God rådgivning fra en erfaren advokat på et tidlig tidspunkt kan noen ganger være avgjørende.

Tap av førerett i straffesaker

De fleste førerkortinnehavere vil – bevisst eller ubevisst – oppleve å bryte trafikkreglene i løpet av livet. Ved gjentatte eller mer alvorlige overtredelser kan man risikere å bli fratatt førerkortet midlertidig, for en bestemt periode, eller «for alltid».

 

Midlertidig førerkortbeslag – Bør man samtykke?

Politiet har lov til å beslaglegge førerkortet ditt midlertidig hvis det er «skjellig grunn» til å mistenke deg for et straffbart forhold som kan føre til tap av føreretten. Det betyr kort forklart at det må være mer sannsynlig at du har gjort det straffbare forholdet de mistenker deg for, enn at du ikke har det. Polititjenestemannen på stedet kan selv beslutte at førerkortet skal beslaglegges midlertidig, men det midlertidige førerkortbeslaget skal tas opp med en politiadvokat så snart som mulig. Hvis du ikke samtykker til førerkortbeslaget, må politiet oversende spørsmålet om videre førerkortbeslag til tingretten innen tre uker hvis de ønsker å fortsette å holde førerkortet beslaglagt.

Det kan være vanskelig å avgjøre om man bør samtykke til midlertidig førerkortbeslag eller ikke. På den ene siden tvinges politiet til å vurdere grundig om det er grunnlag for videre førerkortbeslag hvis du ikke samtykker, og du får mulighet til å få spørsmålet prøvd av retten. På den andre siden kan bevisene være såpass sterke at du er bedre tjent med å samtykke til midlertidig beslag. Dette særlig ettersom den tiden førerkortet har vært i beslag trekkes fra den totale tapstiden hvis du blir fradømt føreretten.

Våre advokater har god erfaring med å gi råd i førerkortsaker, blant annet i spørsmålet om det i den enkelte sak er mest hensiktsmessig å samtykke til midlertidig førerkortbeslag eller ikke.

 

Tap av førerett i dom eller forelegg

Den som er siktet for en straffbar handling, har rett til å bruke en advokat (forsvarer) etter eget valg på alle trinn av saken. I de fleste trafikksaker har man likevel ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer på statens regning, noe som betyr at man som hovedregel må betale for bistanden selv.

Å ha en god advokat kan være viktig for å ivareta dine rettigheter, både mens politiet etterforsker saken og under en eventuell hovedforhandling (selve rettssaken) eller ved en tilståelsessak. Advokaten kan også hjelpe deg med å vurdere om det er hensiktsmessig å anke en avgjørelse og eventuelt bistå i ankesaken. Våre advokater har god oversikt over vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter, og rettsavgjørelser fra domstolene i sammenlignbare saker. Advokaten kan derfor gi deg rådgivning og bidra til at alle rettslige og faktiske forhold som er til din fordel kommer på bordet før saken blir avgjort.

 

Tilbakekall av førerett utenfor straffesaker

Selv om du ikke er anmeldt for en overtredelse av vegtrafikklovgivningen, kan politiet i noen tilfeller fatte vedtak om å tilbakekalle føreretten din. Dette er aktuelt hvis helsetilstanden din ikke er forenlig med kjøring, du ikke har nødvendige trafikkunnskaper eller kjøreegenskaper, eller hvis du ikke tilfredsstiller vegtrafikklovens krav til edruelighet eller vandel.

Slike beslutninger er forvaltningsvedtak/administrative vedtak, og regnes ikke som straff etter loven. Det er derfor andre beviskrav og saksbehandlingsregler som gjelder. Politiet er blant annet underlagt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven i disse sakene, og det stilles blant annet krav til saksbehandlingstiden og begrunnelsen av vedtakene.

Saksgangen i forvaltningssakene kan være vanskelig å forstå fordi man ofte er nødt til å forholde seg til både politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og fastlegen, i tillegg til eventuelle klageorganer. Våre advokater kjenner saksgangen og regelverket godt, og vi kan hjelpe deg å vurdere grunnlaget for politiets vedtak og veilede og eventuelt bistå deg i en klageprosess eller ved søknad om å få tilbake føreretten.

Forsikrings- og erstatningssaker

Ansvarsforsikring (også kalt trafikkforsikring) er lovpålagt å ha når du eier et kjøretøy som brukes på veien. Den dekker skader påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Loven om ansvarsforsikring omfattes av bilansvarsloven. Hvis du derimot påfører ditt eget kjøretøy skader i trafikken, kan skadene være dekket av ditt eget forsikringsselskap, avhengig av hvilken forsikring du har. Flere av våre advokater har lang erfaring fra erstatnings- og forsikringssaker.

NAF-medlem?

Adnor Advokat har et samarbeid med NAF, hvor vi tilbyr juridisk rådgivning til NAF-kunder i bil- og trafikksaker til gunstige priser. Du kan lese mer om samarbeidet med NAF her. Gjennom samarbeidet med NAF, her vi opparbeidet oss lang erfaring med ulike trafikksaker.

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring med trafikk- og førerkortsaker. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.