Klage på vedtak fra det offentlige 

Alle statlige og kommunale organer regnes som «forvaltningsorganer». Det offentlige har ansvaret for å forvalte fellesskapets verdier og interesser, og har vide fullmakter, men er også underlagt en del plikter.

Forvaltningens oppgaver

Kommuner og Staten har et sett av virkemidler for å gjennomføre offentlig besluttede tiltak.

 Det kan dreie seg om nedleggelse av forbud, ileggelse av påbud eller om manglende tillatelse til private tiltak. Her kan nevnes:

 • Boligeieren som ikke får kommunal tillatelse til å utvide boligen,
 • Den langtidssyke som ikke får innvilget uføretrygd,
 • Tomteeieren som får deler av tomten ekspropriert,
 • Ungdommen som innkalles til militærtjeneste på et ugunstig tidspunkt,
 • Skatteyteren som ilegges tvangsmulkt,
 • Bileieren som får beslaglagt førerkortet på grunn av sykdom og
 • Studenten som fratas studieplass pga av påstand om fusk.

Skranker for offentlig virksomhet

De fleste vil være klar over at det offentlige ikke kan avsi inngripende vedtak uten at dette har hjemmel i lov. Overfor det offentlige stilles dessuten krav til at vedtaket ikke er vilkårlig, urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Forvaltningsloven stiller dessuten krav til:

 • at saksbehandler ikke er inhabil,
 • at vedtaket begrunnes og
 • at den som rammes av vedtaket gis informasjon om sin rett til å klage på vedtaket.

Rett til å klage på vedtak

Innbyggernes rett til å klage på offentlige vedtak er sentral innenfor norsk forvaltningsrett.

Oppfyllelse av klagefristen er avgjørende for muligheten til å vinne frem med klage.

Den alminnelige klagefrist er 3 uker iht forvaltningsloven § 29.  Denne bestemmelse gir nærmere rede for når denne fristen begynner å løpe.   Man skal også være klar over at det iht spesiallovgivning kan gjelde særskilte klagefrister for noen vedtak.

Adnor Advokat har lang og bred erfaring med å bistå både privatpersoner og næringslivet i klageprosessen.  Som profesjonell vil advokatfirmaet

 • gi rådgivning mht om klageadgangen bør benyttes,
 • vurdere hvilke momenter som skal vektlegges i en klage,
 • utarbeide et ryddig klagebrev, og
 • sende inn klagen til rett instans innen klagefristen. 

Rettslig behandling

Dersom det offentlige ikke endrer vedtaket som følge av klagen vil et eventuelt neste skritt som vil være å ta vedtaket inn for domstolsbehandling.  Adnor Advokat kan bistå med å vurdere muligheten for å nå frem med søksmål mot det offentlige og eventuelt bistå i prosessen.

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen om tvisteløsning.

Muligheten for å få dekket advokatkostnader

Dersom klagen medfører at vedtaket endres til gunst for klageren skal denne som hovedregel få dekket av det offentlige sine vesentlige og nødvendige advokatomkostninger.

I særskilte saker, eksempelvis ved klage over påstått eksamensfusk, har klager rett til å få dekket sine advokatomkostninger uten hensyn til om klagen medfører endring av endelig vedtak.   Advokaten kan opplyse sin klient om disse rettigheter.

Hva gjelder saksomkostninger for domstolen er hovedregelen iht tvisteloven, dog med noen unntak, at den tapende part skal dekke nødvendige saksomkostninger for den part som i det vesentlige vinner frem i søksmålet.

I saker for privatpersoner som gjelder fast eiendom kan en villaforsikring eller innboforsikring uansett dekke en vesentlig del av kostnader til egen advokat i prosessen for domstolen.  Advokaten kan gi sin klient nærmere informasjon om dette.

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår privatpersoner og firmaer overfor det offentlige innenfor de fleste saksområder. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.