Offentlig forvaltning

ADNOR Advokat bistår kommunale og statlige organer. Tidlig rådgivning kan forebygge feil knyttet til saksbehandling / vedtak , anbud / offentlige anskaffelser og personalsaker.

Det stilles en lang rekke krav til korrekt saksbehandling i kommunen, både når det gjelder offentlig forvaltning, innkjøp og personalpolitikk.

Den kommunale saksbehandling skal skje i samsvar med generelle regler og prinsipper i forvaltningsloven og kommuneloven. Særlovgivningen kan stille ytterligere krav til saksbehandlerens kunnskap og kvalifikasjoner. Aktuelle problemstillinger er enkeltvedtak og begrunnelser, veiledningspliktens omfang, retten til dokumentinnsyn, taushetsplikt og habilitet. Forebygging av rettslige feil gjennom juridisk rådgivning kan spare kommunen både for erstatningskrav og unødig tids- og ressursbruk.

Ved offentlige anskaffelser stiller lovgivningen til dels kompliserte prosedyreregler om konkurranseutsetting. Forespørsler og tilbud som ikke oppfyller gitte krav, må i visse tilfeller avvises. Kunngjorte tildelingskriterier må overholdes ved valg av tilbud, og avgjørelser skal begrunnes. Risikoen for å trå feil er stor, og brudd på regelverket kan påføre kommunen store omkostninger. Juridiske avklaringer allerede tidlig i prosessen kan vise seg å være lønnsomt.

God personalpolitikk og riktig håndtering av personalsaker er en viktig oppgave for kommunen som arbeidsgiver. Det følger stort ansvar og økonomisk risiko ved feil behandling av personalsaker. Kvalitetssikring av ansettelsesavtaler kan forebygge tvister. Og juridisk rådgivning kan spare kommunen for store omkostninger ved omorganisering/nedbemanning, konkurranseutsetting og oppsigelser.

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat.