Viktig avklaring fra Høyesterett om adgangen til å tilbakekalle førerett på grunn av narkotikabruk.

Høyesterett har i en fersk dom fra 21. oktober 2021 slått fast at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger i måneden ikke alene er nok til å ta fra noen førerkortet på grunn av manglende «edruelighet». Ved bruk av cannabis inntil tre ganger i måneden, må tilbakekall av føreretten eventuelt bygge på at de konkrete forholdene rundt rusbruken eller andre forhold av betydning, likevel tilsier at innehaveren av føreretten ikke er edruelig slik at han eller hun ikke er skikket til å føre motorvogn.

Dato skrevet 22.10.2021 00:00.Endret 08.06.2022 12:48.

Høyesterett slår også fast at det ikke er relevant ved vurderingen av førerkortinnehavers edruelighet om det aktuelle rusmiddelet er lovlig eller ikke. Det er rusmiddelets egenskaper og følger for trafikksikkerheten som er av betydning.

Høyesterett hever med dette terskelen for tilbakekall av førerett på grunn av bruk av ulovlige rusmidler ut fra det som synes å være gjeldende praksis i politidistriktene og hos Politidirektoratet. I praksis fra politidistriktene, Politidirektoratet og lavere rettsinstanser, er det lagt til grunn at bruk av hasj én til tre ganger i måneden er tilstrekkelig til å konstatere manglende edruelighet. Høyesteretts avklaring vil derfor kunne få betydning både for senere saksbehandling hos politiet og for gyldigheten av tidligere vedtak.

Dommen ligger tilgjengelig her: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2021-2050-a