Eiendomstransaksjoner – Vind i seilene inn i 2022

Høy aktivitet i markedet for eiendomstransaksjoner

Til tross for koronapandemiens herjinger, og de tilhørende restriksjoner, ble 2021 et godt år for omsetning av eiendom. Det er høy aktivitet i markedet for eiendomstransaksjoner, og året 2022 innledes med god vind i seilene.

Både i tilknytning til utvikling og overdragelser av nye eiendommer, samt for overdragelser av eksisterende eiendommer, oppleves det høy aktivitet og interesse i markedet. Dette både hva gjelder næringseiendom samt boligprosjekter og -porteføljer. Samtidig forventes det fortsatt høy aktivitet også i tiden fremover.

Dato skrevet 28.01.2022 12:35.Endret 08.06.2022 11:13.

Veien til en god eiendomstransaksjon

En god eiendomstransaksjon gjenkjennes normalt ved at begge parter er fornøyd med resultatet når handelen er fullført. Veien frem til en god eiendomstransaksjon går innom flere ulike stadier i salgsprosessen; fra oppstart ved partenes innledende kontakt og budgivning, frem til avslutning ved gjennomført overtakelse og oppgjør.

Et sentralt skjæringspunkt for et godt resultat inntrer allerede ved budgivning og -aksept. Dette da partene på dette tidspunkt angir sentrale rammer for den videre salgsprosess og partenes endelige avtale.

Deretter gjennomføres normalt (forutsatt forbehold i kjøpers bud) en due diligence (DD) for at kjøper skal få den nødvendige kunnskap om salgsobjektet, og for derved å kunne vurdere risiko mv.. Avhengig av om det er tale om overdragelse av en eiendom eller et eiendomsselskap vil en DD, i tillegg gjennomgang av forhold knyttet til selve eiendommen og leieforhold mv., kunne inkludere gjennomgang og undersøkelser også av bl.a. selskapsrettslige, økonomiske og avgiftsmessige forhold i tilknytning til eiendomsselskapet.

Ved kontraktsinngåelsen reguleres deretter alle detaljer i partenes endelige avtale. Forutsatt gjennomført DD, etter forutgående forbehold fra kjøpers side, vil eventuelle funn i DD kunne gjenspeiles i den endelige kontrakten.

Bistand i eiendomstransaksjoner

I en eiendomstransaksjon bistås normalt både selger og kjøper av hver sine ulike rådgivere, som bistår partene i de ulike ledd i salgsprosessen.

Adnor Advokat AS bistår til enhver tid parter i ulike eiendomstransaksjoner, på selger- eller kjøpersiden. Dette inkluderer bistand til forhandlinger, gjennomføring av due diligence, kontraktsinngåelse, samt løpende juridiske vurderinger og avklaringer. Videre ytes bistand ved løsning av eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene. For øvrig tilbys bistand ved gjennomføring av oppgjør mellom selger og kjøper når partene har inngått avtale uten bruk av eiendomsmegler (oppgjørsoppdrag).

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat.