Familie og samliv

 

Ekteskapsloven og partnerskapsloven inneholder bestemmelser som bl.a. regulerer de økonomiske forhold mellom partene både under samlivet – og i forbindelse med samlivsbrudd. Men mange misforstår reglene og får seg ubehagelige overraskelser.

 

Ektepakt? Eller samboeravtale?

 Norge har ingen særskilt lov som regulerer forholdet mellom samboere. Noen misforstår og tror at de likestilles med ektefeller/partnere når de har vært registrerte på samme adresse i to år eller mer. Sameieloven gjelder for samboere som kjøper noe sammen, og husstandsfellesskapsloven gir samboere et visst vern. Men samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller og partnere.

At ektefeller/registrerte partnere har felleseie, betyr ikke det samme som at eiendelene er i sameie. Man har altså  nødvendigvis ikke medeiendomsrett til ektefellens/partnerens eiendeler under samlivet. Felleseie skal imidlertid deles i det økonomiske oppgjøret ved en eventuell separasjon.

Det er en misforståelse at felleseie alltid skal deles likt. Verdier ektefellene/ partnerne hadde med seg inn i forholdet, eller har fått i arv eller gave underveis, skal i utgangspunktet skjevdeles i det økonomiske oppgjøret ved separasjon. Grovt sagt er det kun de verdier som er skapt i løpet av ekteskapet eller partnerskapet, som skal deles likt hvis ektefellene eller partnerne har felleseie.

Det kan dessuten avtales særeie. Slik avtale kalles ektepakt og må opprettes etter særskilte regler. For å få rettsvern overfor tredjeperson, må ektepakten tinglyses. Gaveoverføringer mellom ektefeller/partnere må også skje i ektepakts form for å være gyldig.

En god samboeravtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan ansvar for gjeld fordeles. Avtalen bør også fastslå hvordan de løpende utgiftene skal fordeles. En ren oversikt over hvem som eier hva, er ingen samboeravtale, men et bevis for hva hver av samboerne eier. Uklare, ufullstendige og mangelfullt oppdaterte samboeravtaler skaper lett problemer. Det samme gjelder når det er sprik mellom samboeravtalen og det som er registrert i offentlige registre.

Samboere har kun begrenset arverett etter hverandre uten at det er opprettet testament. De har heller ikke de samme trygderettigheter som ektefeller. Klare avtaler og juridisk rådgiving kan forebygge konflikter og begrense kostbare prosesser.

This site uses cookies. For more information click here.