Foreldre og barn

Ved samlivsbrudd kan gode avtaler og riktige avgjørelser i rettsapparatet redusere belastningen for barnet.

 

Barnefordeling og foreldreansvar

 Trygghet, stabilitet og forutsigbarhet er viktig for barns trivsel og utvikling. Ved samlivsbrudd er foreldrenes evne til å samarbeide om barnet av stor betydning.

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Ved separasjon/skilsmisse har de også felles foreldreansvar, hvis det ikke avtales eller fastslås ved dom at den ene skal ha foreldreansvaret alene. Ugifte foreldre som er registrert med samme adresse i folkeregisteret (samboere) har også felles foreldreansvar.

Foreldre som ikke bor sammen kan få felles foreldreansvar ved å underskrive en avtale/  erklæring som må registreres i folkeregisteret for å være gyldig.

Når foreldre har felles foreldreansvar, er de likestilt som verger for barnet. Begge må samtykke i viktige beslutninger som gjelder barnet – for eksempel navneendring, inn- og utmelding av trossamfunn, flytting til utlandet, utstedelse av pass og medisinsk behandling. Ved samlivsbrudd må det avgjøres hvor barnet skal bo fast, og hvilken samværsordning som skal gjelde. Før søknad om separasjon kan sendes til fylkesmannen, må det gjennomføres obligatorisk mekling ved Familievernkontoret /godkjent mekler. Det kan heller ikke reises søksmål om barnefordeling ved domstolen før mekling er gjennomført.

Foreldrene kan avtale delt omsorg ved samlivsbrudd. De er da likestilt m.h.t. retten til å treffe beslutninger som gjelder barnet – også i daglige spørsmål. En domstol kan ikke avsi dom om delt omsorg hvis foreldrene ikke er enige om det. Dersom tvist om barnefordeling/samvær bringes inn for domstolen, er det nå vanlig at også retten tilbyr mekling hvor en fagperson/psykolog forsøker å bidra til at partene blir enige.

Barn over 7 år har rett til å uttale seg før det treffes avgjørelser om bosted/samvær. I enkelte lover gis barn over en viss alder selvbestemmelsesrett i viktige spørsmål som vedrører barnet. Det er imidlertid en utbredt misforståelse at barn over 12 år selv bestemmer hvor det skal bo når foreldrene har skilt lag. Derimot skal det legges stor vekt på barnets ønske etter denne alder. Ved fastsetting av barnebidrag skal det tas hensyn til foreldrenes inntekt, barnets alder og omfanget av samvær. På Internett finner du en  ”bidragskalkulator” som kan hjelpe deg med beregningen.

This site uses cookies. For more information click here.