Faste eiendommers rettsforhold, Bolig og eiendom

ADNOR Advokat er engasjert i mange saker knyttet til fast eiendom.

 

Fast eiendom – et eget rettsområde

Adnor yter bistand i stort omfang innenfor det juridiske området som omfatter fast eiendoms rettsforhold.  Dette handler først og fremst om rettsforhold knyttet til utnyttelse av fast eiendom – på en eller annen måte. 

Utnyttelsen av fast eiendom kan ha mange former.  Eiendommen kan utnyttes først og fremst av eier, men også av mange andre som avleder såkalte utnyttelsesrettigheter fra eieren (leie av husrom eller næringslokaler, tomtefeste etc.). Det er knyttet en lang rekke rettsregler til fast eiendom. 

I dag er en betydelig del av de største formuer knyttet til fast eiendom, og mange privatpersoner har en vesentlig del av formuen bundet opp i  bolig og/eller fritidseiendommer. 

Adnor bistår årlig i en rekke saker knyttet til fast eiendom, det være seg bl.a.:

• Gjennomføring av kjøp/salg og oppgjør ved overdragelse av fast eiendom • Tvister og mangler ved kjøp/salg • Leiekontrakter for næring og bolig • Oppsigelser, utkastelse • Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven • Entreprise • Tomtefeste • Seksjonering • Servitutter • Eiendomsutviklingsprosjekter/boligoppføring

This site uses cookies. For more information click here.