Avtalerett er et fagområde som griper inn i de andre rettsområder hvor forholdet mellom to eller, flere parter reguleres av en avtale.

Avtalerett kan bl.a. få betydning innen områder som;

-         Kjøp og salg av bolig, bil, o.a.

-         Arbeidsforhold

-         Fast eiendoms rettsforhold

-         Pengekravsrett

-         Familierett og arverett

-         Selskapsrett

Avtaler kan være både muntlig og skriftlig, og de spørsmål som gjerne melder seg innen avtaleretten som fagområde kan være:

-         Er en avtale inngått mellom partene

-         Når anses en bindene avtale å være inngått

-         Stilles det krav til innhold eller form for av enkelte avtaler skal være gyldige

-         Kan man inngå avtaler om hva man vil

-         Finnes det rettsområder hvor avtaler må inngås skriftlig

-         Hva er innholdet og omfanget av en inngått avtale (tolkning og utfylling)

-         Er standardvilkår vedtatt mellom partene

-         Er en avtale inngått på vegne av andre etter fullmakt bindende mellom avtalepartene

-         Foreligger det forhold som gjør at en inngått avtale ikke er gyldig/bindende, f.eks. for av avtalen er inngått under

          tvang, feilskrift, svik el.l. 

-         Kan løfter kalles tilbake

-         Kan umyndige inngå avtaler

-         Kan avtaler settes helt eller delvis til side eller endres dersom de er urimelige for en av partene

-         Kan avtaler settes til side eller endres dersom en av partene har gitt feilaktige opplysninger til den andre part, eller

          unnlatt å gi vesentlige opplysninger til den annen part ved avtaleinngåelsen.

-         Kan avtaler fritt sies opp

-         Kan avtaler heves dersom en andre part misligholder avtalen og kan den part som hever kreve erstatning for tap

          han er påført som følge av misligholdet.

This site uses cookies. For more information click here.