Omorganisering og restrukturering

Omorganisering og restrukturering av næringsvirksomhet byr på mange juridiske utfordringer innenfor selskapsrett, skatt- og avgiftsrett, avtalerett, arbeidsrett og konkursrett.

 

Ny selskapsstruktur? Nye grep?

Før det brukes mye tid og ressurser på en krevende omstillings- og restruktureringsprosess er det nødvendig å ha full oversikt over alle relevante problemstillinger. 

Hva er den optimale selskapsstruktur i forhold til ønsket risiko, konkurransesituasjonen og strategi? Er det nødvendig med endringer i ansvarsform (AS, ANS/DA eller EPF)? Skal man gå fra avdelinger og divisjoner til konsernstruktur? Hva med etablering av datterselskap, interne egenkapitaltransaksjoner og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse?

Kanskje blir det nødvendig med fusjoner/fisjoner, due diligence-gjennomganger, emisjoner eller joint ventures som krever formelle vedtak av selskapsledelsen og eierne: Da skal man være klar over styrets ansvar og plikter.

En omorganisering kan reise krav om myndighetsgodkjennelse, med rapportering og registrering hos ulike offentlige organer. Det kan også utløses skatte- og avgiftskrav. 

De ansattes rettigheter må ivaretas. Hvilke muligheter har virksomheten til å nedbemanne arbeidstokken, endre arbeidsoppgaver og flytte folk til andre juridiske enheter? Kan arbeidsrettslige forhold  begrense handlingsalternativene? 

Økonomiske problemer kan oppstå på kort varsel. ADNOR Advokat bistår ved tilrettelegging av lånefinansiering, gjeldsforhandlinger og akkord: Skal det forhandles med kreditorer om ordninger som gir realistisk grunnlag for videre drift? Hvordan varsler man leverandører og panthavere – og hva med informasjon til de ansatte og viktige kundeforbindelser? Hvilke styrevedtak må fattes?

Hvilke grep bør tas dersom selskapet er en betydelig kreditor i den ovennevnte situasjonHer kan det handle om å sikre krav, reise erstatningsansvar overfor debitors styre, sørge for omstøtelse av andre utbetalinger osv – med støtte i juridisk ekspertise.

This site uses cookies. For more information click here.