Fusjoner og oppkjøp

Oppkjøp og fusjoner reiser mange selskapsrettslige spørsmål, og grundig kontraktsarbeid er svært viktig.

 

Overtakelse av andre firma

En bedrifts vekst og utvikling er ofte avhengig av oppkjøp eller fusjoner med andre, beslektede firma. Slike overtakelser er en sentral del av selskapsretten.

Ved fusjon er det vanligvis to parter;  et overtakende selskap – og et selskap som blir innfusjonert i det overtakende.  Etter gjennomført fusjon videreføres det overtakende selskap, slik at aksjonærene i det andre selskapet har eierinteresser i det fusjonerte selskap – på lik linje med de opprinnelige aksjonærene i det overtakende selskap. 

Fusjon reiser ellers problemstillinger knyttet til andre rettsområder, som for eksempel skatt og avgift, konsesjoner m.v.  En viktig avklaring gjelder forholdet til Konkurransetilsynet. De fleste fusjoner vil være meldepliktige til konkurransemyndighetene. 

Oppkjøp av selskaper skjer vanligvis ved kjøp av aksjer, slik at hele aksjekapitalen i et selskap skifter over til ny eier, eller det foretas kjøp av såkalt "innmat".  Det siste innebærer at kjøperen erverver eiendeler og eventuelt gjeld i det selskapet som kjøpes opp.  Også her reises det problemstillinger knyttet til andre rettsområder, slik som nevnt ovenfor. 

Ved kjøp av alle aksjer i et selskap vil man i realiteten overta alle forpliktelser som selskapet måtte ha.  Grundig kontraktsarbeid er derfor svært viktig, og det vil normalt også være nødvendig å gjennomføre due diligence for å avdekke eventuelle forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen. 

Adnor bistår både i forhold til å etablere nødvendige juridiske dokumenter for fusjoner og oppkjøp, og med gjennomføring av due diligence. 

This site uses cookies. For more information click here.