Ansettelse og oppsigelse

Dersom en arbeidsavtale ikke er inngått skriftlig, vil tvil om hva som egentlig er avtalt vanligvis gå ut over arbeidsgiveren.   

 

Tvist om arbeidsforhold 

Både for den enkelte bedrift og for den ansatte er det viktig å kjenne reglene som gjelder ved etablering – og avslutning – av et arbeidsforhold.  At man her trår riktig, er viktig for å unngå at det oppstår tvist. Og hvis det kommer til en tvistesak, vil en uriktig fremgangsmåte gjennomgående gå ut over bedriften, dvs. arbeidsgiveren.  

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidsavtaler skal inngås skriftlig. Den gir også bestemmelser om hva en arbeidsavtale minimum må inneholde.  Særlig viktig er det at ansettelsesforhold med prøvetid må være avtalt skriftlig.  Hvis ikke, regnes arbeidstakeren som ansatt uten prøvetid.  Vær også klar over at det bare i begrenset grad er anledning til å foreta midlertidige ansettelser.  

De langt fleste tvister i arbeidslivet som blir brakt inn for domstolene, er knyttet til opphør av arbeidsforholdet, dvs. oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiverens side. Mens oppsigelser krever såkalt "saklig grunn", er avskjed reservert for de grovere pliktbrudd fra arbeidstakerens side (for eksempel ordrenekt, vedvarende skoft, alkoholmisbruk, tyveri fra arbeidsgiver etc.)  

Arbeidsmiljøloven gir bestemmelser om hvilken fremgangsmåte som må følges i forbindelse med oppsigelse og avskjed.  Konsekvensen av at arbeidsgiveren ikke følger lovens anvisninger, blir ofte at oppsigelsen/avskjeden kjennes ugyldig.  Det er derfor viktig at arbeidsgiveren ikke gjør feil når det gjelder formalia.  I tillegg til at de formelle reglene skal følges, må oppsigelsen eller avskjeden ha tilstrekkelig grunnlag i de faktiske forhold.  

Ved sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon og militærtjeneste har arbeidstakeren et særskilt vern mot oppsigelse.  Videre inneholder loven bestemmelser for såkalte masseoppsigelser, oppsigelser i prøvetid og oppsigelser i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. 

This site uses cookies. For more information click here.